Vereniging van Eigenaars

Door het kopen van een appartement bent u als appartementseigenaar van rechtswege automatisch lid van de vereniging van eigenaars van het gebouw waar het appartement deel van uitmaakt. Het (verplichte) lidmaatschap eindigt als u het appartement verkoopt. De VVE is geen gewone vereniging, zoals een bewonersvereniging of huurdersvereniging. Uit het lidmaatschap van de VVE vloeit een aantal rechten en plichten voort. Deze zijn omschreven in het reglement in de akte van splitsing.

De VVE dient voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Hierbij te denken aan het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen (liften, verlichting, hydrofoorpompen, speedgate, brandmeld installatie, intercominstallatie en bellentableau, etc).

Het bestuur

Als koper van appartement en lid van een VVE krijgt u te maken met twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering. In tegenstelling tot andere verenigingen bestaat het bestuur vaak uit een professionele bestuurder ook wel beheerder of administrateur genoemd. Bij kleine VVE's kan een van de eigenaars de taak van de bestuurder op zich nemen. De bestuurder adviseert de VvE en voert bepaalde taken uit. Het zijn uiteindelijk de eigenaars die de besluiten nemen, door middel van stemming in de algemene ledenvergadering.

Het belangrijkste orgaan binnen de VVE is de Algemene LedenVergadering (ALV). Meestal wordt uit de leden een voorzitter gekozen, die volgens de splitsingsakte over het algemeen niet veel meer bevoegdheden heeft dan het voorzitten van de vergadering.

In onze situatie telt het bestuur 5 personen die door de algemene ledenvergadering zijn gekozen uit de eigenaars en er is een professionele administrateur en beheerder aangesteld. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Bert Aben, bestuurslid (tevens huismeester)
Klaas Heerema, penningmeester  
Joost Moonen, voorzitter
Ine van Unen, bestuurslid 
Rob Kuiper, secretaris 

Algemene Ledenvergadering

Twee maal per jaar houden we een algemene ledenvergadering (ALV) voor de eigenaars van een appartement. De ALV is het beslissende orgaan van de Vereniging van Eigenaars (VVE).

Het bestuur van de VVE is een uitvoerend orgaan. Dit betekent dat het bestuur van de VVE is belast met het dagelijks bestuur van het complex. Het bestuur kan slechts acteren binnen de regels van het reglement van splitsing en het huishoudelijk reglement en is bovendien gebonden aan de beslissingen van de ALV.

Voor meer informatie over de ALV, klik hier.