ALV – VERGADERING

Informatie over de algemene ledenvergadering (ALV)

Hieronder staat een korte uitleg over de algemene ledenvergadering.


Waarom ALV?

Twee maal per jaar houden we een algemene ledenvergadering (ALV) voor de eigenaars van een appartement. De ALV is het beslissende orgaan van de Vereniging van Eigenaars (VVE). Het bestuur van de VVE is een uitvoerend orgaan. Dit betekent dat het bestuur van de VVE is belast met het dagelijks bestuur van het complex. Het bestuur kan slechts acteren binnen de regels van het reglement in de splitsingsakte (blz. 50) en het huishoudelijk reglement en is bovendien gebonden aan de besluiten van de ALV.

Belangrijke beslissingen, met grote financiele belangen worden dus genomen door alle eigenaars tezamen,  op de ALV en niet alleen door de leden van het bestuur. Het bestuur voert deze beslissingen slechts uit of houdt toezicht op de uitvoering door derden. Omdat het echter onpraktisch is om voor alle wissewasjes een ALV te beleggen, heeft het bestuur van de VVE echter wel een mandaat gekregen om de dagelijkse zaken te regelen. Maar dit is hoofdzakelijk een uitvoerende taak, met een zeer beperkte (beslissings)bevoegdheid, binnen de kaders zoals hierboven beschreven.

Op de ALV worden dus de belangrijke besluiten genomen die alle eigenaars aangaan. Bijvoorbeeld wordt hier de jaarlijkse begroting besproken voor de exploitatie van het complex. Hierover wordt dan in de ALV gestemd en als de begroting wordt aangenomen, is dat van invloed op de maandelijkse bijdrage die u als eigenaar betaalt aan de VVE. Ook wordt eenmaal per jaar de jaarrekening voorgelegd en indien nodig toegelicht. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd voor alle bestedingen van de VVE (dus waar het geld van alle bijdragen aan is besteed).

Op sommige punten geven de reglementen ruimte aan de ALV om beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld is dit het geval bij kleine verbouwingen. Dus als u bijvoorbeeld een windscherm wilt aanbrengen of balkonbeglazing, kunt u hiervoor toestemming vragen aan de ALV (zonder deze toestemming is dit niet toegestaan, op grond van de reglementen). Ook voor het aanbrengen van decoraties in de gemeenschappelijke ruimten is toestemming nodig.

 

Waar staan de vergaderstukken?

De vergaderstukken staan op de VVE portal bij Hoekstra Vastgoedbeheer.        

 

Hoe kunt u zelf punten op de agenda laten zetten?

Als u zelf punten wilt inbrengen om te bespreken op de ALV is dat natuurlijk mogelijk. Dit is echter wel gebonden aan een procedure, omdat dit zo is bepaald in het reglement (voornamelijk om te zorgen dat de vergadering ordelijk verloopt). Het bestuur is verplicht om minimaal twee weken van te voren de uitnodiging met agenda van de vergadering rond te sturen aan alle eigenaars. In deze agenda moeten alle punten genoemd worden waarover gestemd gaat worden. Om deze reden is het noodzakelijk dat u eventuele punten die u in wilt brengen uiterlijk drie weken van te voren aanlevert, zodat ze kunnen worden toegevoegd aan de agenda en kunnen meegestuurd met de vergaderstukken.

Op de ALV kunnen geen beslissingen worden genomen over zaken die niet op de agenda staan. Wel kunt u tijdens de rondvraag een vraag stellen en daarop mogelijk een antwoord krijgen, maar u kunt op die manier geen stemvoorstel inbrengen tijdens de vergadering, dat moet dus vóóraf. Dit is bepaald in het reglement.

Huurders kunnen via de eigenaar (verhuurder) ook voorstellen indienen, de ALV is echter in principe uitsluitend toegankelijk voor eigenaars. Wel kan een niet-eigenaar worden uitgenodigd, bijvoorbeeld om een toelichting te geven.

Uitsluitend eigenaars kunnen een stem uitbrengen en meebeslissen. Huurders kunnen via de verhuurder hun mening te kennen geven (bijvoorbeeld via de huurdersvereniging). Iedere stem weegt mee volgens het zogenaamde breukdeel, zoals bepaald in de akte van splitsing door de notaris. Een groot appartement heeft een zwaardere stem dan een klein appartement. Maar een groot appartement betaalt ook een hogere bijdrage dan een klein appartement. Daarom is het soms noodzakelijk om de stemming schriftelijk te doen, zodat de breukdelen dan meegewogen kunnen worden. Stemmen door handopsteking geeft dan geen uitsluitsel, aangezien niet iedere opgestoken hand een evengrote stem vertegenwoordigt.

De verhuurder Vivada Properties BV heeft bijvoorbeeld een hele grote stem, omdat zij eigenaar is van 36 appartementen. Nu de alle woningen zijn verkocht heeft de bouwer (Van Wijnen) geen meer, omdat zij uitsluitend eigenaar was van de onverkochte woningen.

 

Laat uw stem niet verloren gaan!

Het is dus in uw eigen belang dat u uw stem als eigenaar laat meetellen. Dit is alleen het geval als u op de ALV aanwezig bent om persoonlijk uw stem uit te brengen, of als u een ander machtigt om namens u uw stem uit te brengen. Vanwege het breukdeel dat bij uw stem hoort, is het noodzakelijk dat u daarvoor een machtigingsformulier invult en ondertekent. Zo’n formulier wordt meegestuurd met de vergaderstukken die u 14 dagen voor de vergadering ontvangt per post. U geeft dit formulier dan ingevuld en ondertekend mee aan de persoon die u heeft gemachtigd en deze persoon levert dit op de ALV in bij de beheerder of bij het bestuur. Dan gaat uw stem niet verloren!

Voor sommige besluiten is een minimaal aantal stemmen vereist volgens het reglement. Als dit zogenaamde quorum niet wordt gehaald op de ALV (aanwezige stemmen plus afgegeven machtigingen) dan kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen en moet een nieuwe ALV worden uitgeschreven. Dit brengt uiteraard extra (onnodige) kosten met zich mee …

 

Tot ziens op de ALV

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid en verneemt met belangstelling uw mening. U bepaalt zelf met alle andere eigenaars hoe u hier wilt wonen. Uw woongenot heeft u zelf in de hand als mede-eigenaar, het instrument is de ALV, laat uw stem gelden en beslis mee!

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *